Her får du mer informasjon om møtet i Haugesund kino- og konserthus KF den 23.04.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Haugesund kino- og konserthus KF den 23.04.2021

Haugesund kino- og konserthus KF
23.04.2021   14:00 - 16:00
Utvalg:Haugesund kino- og konserthus KF
Dato:23.04.2021   14:00 - 16:00
Møtested:Teams
Status:Vedtak er påført møtet
Sakskart:Innkalling - Haugesund kino- og konserthus KF - 23.04.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 987KB

  007/21 - 21/24588 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 30.12.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 15.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Haugesund kino og konserthus KF
  Saksbehandler: Atle Myklebust

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Styret for Haugesund kino og konserthus KF tar sakene til orientering.  Behandling

  Det ble gitt en orientering om følgende saker:

  1. Orientering om driften på Edda

  2. Orientering om driften på Festiviteten

  3. Fremdrift på kino-utbyggingen

  4. Planene for et nytt teaterbygg i Haugesund

  Driften på Edda kino

  Marit Sætre Færevåg orienterte om driften på Edda. Kinoen har søkt og mottatt en del midler fra blant annet Norsk Filminstitutt, samt andre bidragsytere. Det er laget fire ulike programserier som det skal satses på. De har temaene: «Mandagsfilmen» her vises det film som passer for det store lerretet i Edda 1, «Kinozone» som er rettet mot ungdom fra 13-19 år, «Påfyll» som er et samarbeid med Øyo-biblioteket, og «Ny i filmbyen» hvor en innflytter får presentere en film fra sitt hjemland.

  Driften på Festiviteten

  Tom Erik Anfinsen orienterte om driften på Festiviteten. Det har vært, og er en et utfordrende år for Festiviteten. De rammebetingelsene som en antok en hadde er muligens endret, og det er stor usikkerhet rundt stimuleringsordningene for våren. En fikk først avslag på første søknad, men det er nå opplyst om at det blir en ny behandling av alle s

  Kino utbyggingen

  Det ble i forrige styremøte påpekt mulighetene til å få en bedre utnyttelse av tomten når «Sir-Toby» bygget blir flyttet. Selv om det kan gi en rekke fordeler å utnytte tomten bedre så går ikke prosjektgruppen videre på dette. Ved å bebygge hele tomten vil kostnaden bli så stor at totalprisen faller utenom mandatet til byggekomiteen. Den løsningen som nå er foreslått er å forlenge Edda 7 noe slik at en får inn en ekstra stolrekke og en noe større foaje.

  Høringsfristen på detaljreguleringen er utløpt. Det kom innspill fra Rogaland fylke, Haugaland Kraft og Intersport. Det skal i mai holdes avklaringsmøte på innspillene fra Rogaland fylke. Der vil også representanter fra Haugesund kommune delta. (Innspillet fra Fylket er sendt til styret.)

  Mulighetsstudie for nye lokaler til Haugesund Teater.

  Saken vedrørende plassering av nytt teaterbygg ble behandlet i utvalget for Kultur, idrett og frivillighet 24.3.21. Utvalget ønsket å se på to ulike muligheter for plassering. Det ene alternativet er på østsiden av Festiviteten, mens den andre er nabobygget (Frelsesarmeen) til Edda kino. Asplan Viak har fått i oppdrag å utrede de ulike alternativene. Styret i HKK KF vil på et tidspunkt bli involvert i prosessen. Ut fra et hensyn til samspill er det nå ganske klart at den beste plassering med hensyn til samarbeid vil være Festiviteten. Dette ut i fra at driften og byggene er sammenfallende.

 • Protokoll 18.02.2021 Hoveddokument 314KB

  008/21 - 21/24450 - Protokoll 18.02.2021

  Journaldato: 29.12.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 15.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Haugesund kino og konserthus KF
  Saksbehandler: Atle Myklebust

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Protokollen tas til orientering. • Årsregnskap og årsmelding for Haugesund kino og konserthus KF 2020 Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 15.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Haugesund kino og konserthus KF
  Saksbehandler: Atle Myklebust

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Bystyret godkjenner regnskapet og årsmeldingen til Haugesund kino og konserthus KF for 2020

  Driftsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig nullresultat for 2020.

  Investeringsregnskapet avsluttes med et regnskapsmessig nullresultat for 2020.

  Regnskapsmessig merforbruk i drift før strykninger var kr. 1 210 734,20

  Merforbruket er dekket inn ved styrkninger av disponering av driftsresultat for 2019.

  Herav:

  Kr. 1.198.259,89 av fjorårets avsetning til konto 55799008 - Andre driftsfond.

  Dette ble avsatt som et ubundet driftsfond i forbindelse med usikkerhet rundt koronasituasjonen.

  Kr. 12 474,31 er dekket inn fra fjorårets avsetning til konto 55399007 - Inventar og utstyr Edda kino.  Behandling

  Regnskapet og årsmelding ble gjennomgått.

  Det ble gjort oppmerksom på at det ville bli noen mindre korreksjon i teksten og tallene blant annet på pensjonsutgiftene før saken sendes til formannskapet. Dette etter at revisor har gjennomgått tallene.

 • Økonomirapport pr. 31.03.2021 Hoveddokument 351KB
  Brevdato: 15.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Haugesund kino og konserthus KF
  Saksbehandler: Atle Myklebust

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Styret tar økonomirapporten til orientering.Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Elisabeth Herdla HalvorsenLederelisabeth.halvorsen@muho.no
Roald BøArbeiderpartietMedlemroald.bo@haugesund.kommune.no
Svein Erik Indbjo FremskrittspartietMedlemsvein.erik.indbjo@haugesund.kommune.no
Caroline M. WhittleHøyreMedlemcazstens@gmail.com
Thor Vidar HjelmervikFagforeningthor.vidar.hjelmervik@haugesund.kommune.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS