Her får du mer informasjon om møtet i Haugesund kino- og konserthus KF den 18.02.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Haugesund kino- og konserthus KF den 18.02.2021

Haugesund kino- og konserthus KF
18.02.2021   14:00 - 16:00
Utvalg:Haugesund kino- og konserthus KF
Dato:18.02.2021   14:00 - 16:00
Møtested:
Status:Møtet er ferdig protokollert
Sakskart:Innkalling - Haugesund kino- og konserthus KF - 18.02.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Haugesund kino- og konserthus KF - 18.02.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 306KB

  005/21 - 21/25092 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 19.04.2021  1 dokument
  Brevdato: 19.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Haugesund kino og konserthus KF
  Saksbehandler: Atle Myklebust

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Referatsaken ble tatt til orientering. • Protokoll HKK KF 11.12.2020 Hoveddokument 427KB

  001/21 - 21/25062 - Protokoll HKK KF 11.12.2020

  Journaldato: 29.12.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 19.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Haugesund kino og konserthus KF
  Saksbehandler: Atle Myklebust

  Dokumenter

   
 • Orienteringsaker 18.02.2021 Hoveddokument 1MB

  006/21 - 21/25003 - Orienteringsaker 18.02.2021

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 19.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Haugesund kino og konserthus KF
  Saksbehandler: Atle Myklebust

  Dokumenter

   

  Behandling

  Møte med Filmfestivalen

  Det ble gitt en orientering fra møte med Filmfestivalen. Festivalen hadde en del innspill på setevalg i nybygget og spesielt i Edda 1. Det er setekapasitet som opptar Filmfestivalen mest. Ledelsen i Filmfestivalen har en bekymring for at hvis en reduserer setekapasiteten i Edda 1 vil det medføre store logistikk-utfordringer på enkelte forestillinger.

  Styreleder i HKK KF ba Filmfestivalen lage en plan over de arrangementene som var kritiske og gjennomføre ut i fra en setereduksjon i Edda 1, men hensyn ta de to nye salene. Målet er å komme frem til en felles løsning hvor både Edda kino får en optimal drift, samt at Filmfestivalen får gjennomført festivalen på en god måte.

  Styreleder Guttorm Petterson og direktør Tonje Hardersen inviteres derfor inn til neste styremøte i HKK KF til å legge frem sine strategier og ambisjoner for festivalen, samt planene for videre vekst. Da kan styret i HKK KF ta med seg planene i det videre arbeidet med utbyggingen av Edda.

  Fremdrift på Edda utbyggingen

  I møte med Haugesund kommune sin plan-avdeling ble det foreslått å detaljregulere hele kvartalet siden det ville være en del dispensasjoner som må gis for å få godkjent en byggesøknad. Planen er nå sendt på høring.

  Siden en nå går inn for å flytte hjørnehuset Sørhauggata 177 gir det nå rom for å trekke bygget inn på denne tomten. Styret ber daglig leder se på om det vil gi en gevinst, målt opp mot den ekstra kostnaden det vil koste å bygge ut. Det ble også gitt et innspill på å vende den ene salen (Edda 6). Administrasjonen følger opp saken med prosjektgruppen for utbyggingen.

  Stimuleringsordningen

  Den nye forskriftene for stimuleringsordningen er lagt ut. Perioden gjelder fra 1. januar til 30. juni 2021. Det er ikke lagt ut noen søknadsportal, men det er spesifisert i forskriftene at foretak kan søke selv om de er en del av kommunen.

  Fremdrift på oppgraderingen av Festiviteten

  De fleste takene er nå tekket, men noen mindre takflater gjenstår. Neste arbeid som igangsettes er innkledning av scenetårnet og utskifting av overlysvinduene. Det er her en del lekkasje-problemer som en vil få stanset samtidig som en får etterisolert store veggflater.

  Når det gjelder innvendige arbeider vil oppgradering av garderobene, samt belysning i hoved-salen prioriteres først. Dette innbefatter også nød- og lede lysene.

  Regnskap HKK KF

  Foretaket har et driftsunderskudd på kr. 1.210.734,- Dette er noe lavere enn forventet og kan relateres til god uttelling på stimuleringsordningene for Festiviteten. Det er ikke inntektsført noe på de tidligere kompensasjonsordningene som er krevd tilbakebetalt. Saken ligger til behandling i klagenemden i Bergen.

  Underskuddet dekkes inn av redusert avsetning til driftsfond. (Overskuddet fra 2019).

  Driften på husene

  Det ble gitt en orientering om driften ved Edda og Festiviteten ved Marit Sætre Færevåg og Tom Erik Anfinsen. Det er en tilsvarende normaldrift på husene, men besøkstallene er noe lave som følge av tiltakene og følgekonsekvensene av det. For Edda så er det filmtilbudet som er utfordringen. Festiviteten har et variert vår program, men begge husene vil være avhengig av de økonomiske støtteordningene for å levere et tilfredsstillende resultat.

  Edda og Festiviteten har begynt å involvere de ansatte i oppstarten av en strategiplan som styret vil få forelagt når den er klar.

  Mulighetsstudie for nye lokaler til Haugesund Teater.

  Saken er påbegynt, men ikke klar for behandling. Styret vil bli forelagt saken når den kommer til politisk behandling og gitt mulighet for å komme med innspill.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Elisabeth Herdla HalvorsenLederelisabeth.halvorsen@muho.no
Roald BøArbeiderpartietMedlemroald.bo@haugesund.kommune.no
Svein Erik Indbjo FremskrittspartietMedlemsvein.erik.indbjo@haugesund.kommune.no
Therese LandåsKristelig FolkepartiVaramedlemmis_therese@hotmail.com
Thor Vidar HjelmervikFagforeningthor.vidar.hjelmervik@haugesund.kommune.no
Atle MyklebustAMY@haugesund.kommune.no
Caroline M. Whittle (Ikke møtt) HøyreMedlemcazstens@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS