Her får du mer informasjon om møtet i Bystyret den 01.12.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Bystyret den 01.12.2021

Bystyret
01.12.2021   17:00 - 23:30
Utvalg:Bystyret
Dato:01.12.2021   17:00 - 23:30
Møtested:Haugesund rådhus - bystyresalen
Status:Møteprotokollen er ferdig
Sakskart:Innkalling - Bystyret - 01.12.2021 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Bystyret - 01.12.2021 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Bystyret - 01.12.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Bystyret - 01.12.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Samlesak for interpellasjoner Hoveddokument 321KB

  072/21 - 21/76392 - Samlesak for interpellasjoner

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 22.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   

  Behandling

  Interpellasjon flyttes til budsjett, og voteres under verbalforslag.

 • Interpellasjon - Veien mot en bærekraftig kommune - Harald Larssen Lønning på vegne av H, Frp og V. Hoveddokument 288KB
  Brevdato: 22.11.2021
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   
 • Fritak politisk verv Hoveddokument 1 011KB

  073/21 - 21/73149 - Fritak politisk verv

  Journaldato: 29.12.2021  1 dokument
  Brevdato: 08.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   

  Vedtak


  Bystyret fritar Selina Fredsvik Hillestad fra sine politiske verv i Haugesund kommune.

  Cathrine Lende Storesund velges som 2. vara i Utvalg for kultur, idrett og frivillighet

  Svein Erik Indbjo velges som 2. vara i Utvalg for Oppvekst

  Gunn Margot Bendiksen velges som vara i Styringsgruppe SLT.

  varalisten for bystyret går Hillesland ut av listen og de øvrige vararepresentantene rykker en plass opp.  Behandling

  Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt.

 • Søknad om permisjon fra politiske verv Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 08.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   
 • Valg til Ungdomsrådet 2021 - 2022 Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 19.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester
  Saksbehandler: Linda Lyngstad Hansen

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Bystyret velger følgende representanter til Ungdomsrådet for perioden 2021-2022

  Medlemmer:

  Navn

  Skole

  Skolerepresentant/

  Fri-representant

  1

  Eivind Lervik Tornli

  Skeisvangvgs.

  Skolerepresentant

  2

  Elina Haga Kallevik

  Haraldsvangungdomsskole

  Skolerepresentant

  3

  Thea Kallevik Vinnes

  Danielsen ungdomsskole

  Skolerepresentant

  4

  Mats Sveen Persson

  Skåredalenungdomsskole

  Skolerepresentant

  5

  Håvard Borgø

  HTG

  Skolerepresentant

  6

  Albert GustavsenMatre

  Hauge skole

  Skolerepresentant

  7

  Jakob Kallevik Leite

  Håvåsenungdomsskole

  Skolerepresentant

  8

  Endre Åsland Aarvik

  HTG-U

  Skolerepresentant

  9

  Viktoria Fors

  Karmsundvgs.

  Skolerepresentant

  10

  Karoline Bua

  Steinerskolen

  Skolerepresentant

  11

  Bergljot Apeland Kvæstad

  Skeisvangvgs.

  Fri-representant

  12

  William Rong Koppang

  Skeisvangvgs.

  Fri-representant

  13

  Olai Melkevik

  Skeisvangvgs.

  Fri-representant

  14

  Ennie Maggy CadetteBaranyizigiye

  Vardafjellvgs.

  Fri-representant

  15

  Ida Heggen

  Tveitvgs.

  Fri-representant

  Varamedlemmer:

  Navn

  Skole

  Skolerepresentant/

  Fri-representant

  1

  PatriniMichaj

  Skeisvangvgs.

  Skolerepresentant

  2

  Åsmund Lervik Tornli

  Haraldsvangungdomsskole

  Skolerepresentant

  3

  Hans Kalleland

  Danielsen ungdomsskole

  Skolerepresentant

  4

  SofieGlette Jacobsen

  Skåredalenungdomsskole

  Skolerepresentant

  5

  Regine Økland Lillebråten

  HTG

  Skolerepresentant

  6

  Ingen varaforeløpig

  Hauge skole

  Skolerepresentant

  7

  FrøyaStørksen Kristensen

  Håvåsenskole

  Skolerepresentant

  8

  Elida Skjoldevik

  HTG-U

  Skolerepresentant

  9

  HadiHerz

  Karmsundvgs.

  Skolerepresentant

  10

  Lilly Belle Sirevaag

  Steinerskolen

  Fri-representant

  11

  Lucas Hansen Ellefsen

  Skeisvangvgs.

  Fri-representant

  12

  HedvigSvanbergMaurseth

  Skeisvangvgs.

  Fri-representant

  13

  Jorunn Solvi Nordstrøm

  Skeisvangvgs.

  Fri-representant

  14

  Emma Spangberg

  Haraldsvangungdomsskole

  Fri-representant

  15

  Selma Skogøy

  Skeisvangvgs.

  Fri-representant  Behandling

  Innstilling fra ungdområdet enstemmig vedtat

 • Kommunale vigsler - oppnevning av vigsler i Haugesund kommune Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 04.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Bystyret vedtar:

  1. Knut Arne Askeland – direktør, oppnevnes som vigsler i Haugesund kommune.

  Vigselsmyndigheten gjelder fra vedtaket blir gjort i bystyret og opphører ved uttreden fra stilling som direktør i Haugesund kommune.  Behandling

  innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt

 • Oppfølging av budsjettvedtak - virksomhetoverdragelse av dagsenter Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 08.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Fellestjenester helse og omsorg
  Saksbehandler: Leif Birkeland

  Dokumenter

   

  Vedtak


  1. Bystyret vedtar at Haugesund kommune overtar fra 01.01.2022 driften av dagsenteret fra Uni-K AS.
  2. Virksomhetsoverdragelsen gjennomføres i tråd med de vilkår som er spesifisert i Arbeidsmiljøloven.  Behandling

  Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt

 • Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2021 - 2024 Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 07.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kultur, idrett og frivillighet
  Saksbehandler: Simon Næsse

  Dokumenter

   

  Vedtak


  Bystyret vedtar Rusmiddelpolitiske handlingsplan for perioden 2021-2024 med følgende merknader :1. Planens strukturelle oppbygging har svakheter som må rettes opp ved neste rullering. Dette gjelder manglende målstruktur som skal ligge til grunn for tiltakene.2. Følgende endringer foreslås umiddelbart tas inn:• Vi ber kommunedirektøren innarbeide konkrete oppgaver og mål for arbeidet med av-og-til- kampanjen• Vi ber kommunedirektøren synliggjøre flere aktører som jobber rusforebyggende i kommunen, som TIBIR lavterskeltilbud og evt. andre områder i kommunen.• Vi ber kommunedirektøren lage et eget punkt i planen som beskriver kommunens samarbeid med frivilligheten i det rusmiddelpolitiske arbeidet. Beskrive tiltak og samarbeidsform.• Planens punkt 6 (side 32), avsnittet under overskriften «Styringsgruppe for de universelle forebyggende tiltakene» som omhandler SLT (barne- og ungdomskoordinator) sin rolle og ansvar må tas ut i sin helhet. Denne saken må fremmes politisk og behandles med eget vedtak.3. Endringene i punkt 2 implementeres i planen umiddelbart.4. Endringene i punkt 1 gjøres ved rullering i løpet av 2022.


  Behandling

  Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt

 • Økning av budsjett for Austrheim skole Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 26.04.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Bolig, bygg og eiendom
  Saksbehandler: Kristine Strønstad

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Bystyret vedtar en tilleggsbevilgning på 5 millioner kroner til tilpasninger på Austrheim skole. Tilleggsbevilgningen finansieres etter underliggende tabell:

  Prosjekt

  22609

  Heldagsskole austrheim skole - oppgradering lærerfas.

  5 000 000

  FINANSIERINGSBEHOV

  5 000 000

  Finansiering

  Mva-refusjon

  -1 000 000

  Bruk av disposisjonsfond

  -4 000 000

  TOTAL FINANSIERING

  -5 000 000

  Tilleggsbevilgning til Astrheim benevnes heldagsskole, lærerrom og ENØK tiltak.

  Med følgende oversendelse:

  Bystyret ber kommunedirektøren om en evaluering av arbeidsplassene på skolene i kommunen. I evalueringen bør det synliggjøres status på den enkelte skole, samt nødvendige tiltak med kostnadsoverslag for å sikre at arbeidsplassene på skolene ivaretar sikkerhet, helse og velferden for arbeidstakerne i arbeidsmiljøloven jf. § 4.4  Behandling

  48 voterende

  Tilleggsforslag fremmet av Davidsen (MDG) ble enstemmig vedtatt.

  Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt

  Oversendelse fremmet av Sundve ble vedtatt med 47 mot 1 (Indbjo Frp) stemmer.

 • Økonomirapport tredje kvartal Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 10.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Saksbehandler: Mari Rønnevik

  Dokumenter

   

  Vedtak


  1. Bystyret tar økonomirapport for tredje kvartal 2021 til orientering
  2. Bystyret vedtar forslag til budsjettjusteringer i henhold til tabell 1 med tilhørende finansiering  Behandling

  Innstilling fra formannskapet ble enstemmig vedtatt

 • Budsjett 2022 økonomiplan 2022-2025 Hoveddokument 5MB
  Brevdato: 10.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Økonomi
  Saksbehandler: Mari Rønnevik

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Budsjettvedtak bystyret

  Generelle vedtak:

  1. Forslag til årsbudsjett 2022 vedtas i samsvar med følgende:

  a. Bystyret vedtar totalt netto budsjettbeløp for 2022 til tjenesteområdene slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringer som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.

  b. Bystyret vedtar netto inntekter og utgifter for 2022 og rammer i 2022 for Haugesund kino og konserthus KF (HKK KF) slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.

  c. Bystyret vedtar netto ramme i 2022 for Haugesund Kirkelige Fellesråd slik det fremgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.

  d. Bystyret vedtar investeringsbudsjettet for 2022 slik det framgår av budsjettdokumentasjonen og med de endringene som er foretatt i budsjettbehandlingen i bystyret.

  2. Vedtakene om bevilgninger til investeringsformål er underlagt en forutsetning om at de nødvendige finansieringsmidler foreligger, og at ingen prosjekter igangsettes før fullfinansiering er oppnådd (spillemidler og investeringstilskudd).

  Generelle vedtak punkt 2 - tillegg:
  Bystyret forutsetter videre at for de store prosjektene skal kommunedirektøren forankre alle
  vesentlige beslutninger i formannskapet gjennom vedtak.
  - Fastsette romprogram og grunnlag for anbudskonkurranse
  - Beslutning om avtaleinngåelse som gjelder gjennomføring av prosjekt
  - Beslutning om langsiktig leiekontrakt som erstatning eller supplement til investering i kommunens regi

  3. Bystyret vedtar de mål- og resultatkrav som fremgår av budsjettets premisser.

  4. Gebyrregulativ for 2022 for enhet for byutvikling, gebyrer innen selvkostområdet for vann, avløp, feiertjenester, renovasjon og slamtømming fastsettes i samsvar med vedlegg til budsjettet. Egenbetalinger og pris på tjenester kommunen tilbyr vedtas å øke med mellom 2,5 og 3 prosent i 2022.

  5. Driftsrammene for årene 2023-2025 og investeringsrammene for årene 2023-2025 for nye prosjekter anses som retningsgivende for det videre budsjettarbeid gjennom årlig rullering av budsjett- og økonomiplan.

  6. Kommunedirektøren gis fullmakt til å fastsette budsjettet på detaljnivå innenfor tjenesteområdene i tråd med gjeldende organisering i økonomiplanperioden 2022 - 2025

   Skattevedtak:

  7. I medhold av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2020: Faste eiendommer i hele kommunen.

  Det skrives ut skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med fire syvendedeler i 2020 jf. overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4.

  a. Fastsettelse av takst på boligeiendom skal være i henhold til eigedomsskattelova § 8 C-1. Øvrige eiendommer takseres i henhold til eigedomsskattelova §§ 8 A-1, 8 A-2 og 8-A3.

  b. Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,15 promille.

  c. Satsene differensieres ved at den sats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 4 promille.

  d. Skattesatsen på det særskilte skattegrunnlaget er 4,8 promille (2018 skattesats).

  e. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) gjelder et bunnfradrag på 600 000 kroner av takstverdi.

  f. Eiendomsskatten betales i minimum fire terminer og opptil tolv terminer.

  g. Med hjemmel i eigedomsskattelova § 7 a gis det fritak for eiendomsskatt for eiendom «åt stiftingar eller institusjoner som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten». Se vedlegg med liste over eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.

  h. Fredede bygg fritas for eiendomsskatt jf. eigedomsskattelova § 7 b. Se vedlegg med liste over eiendommer med fritak fra eiendomsskatt.

  8. Skatt på inntekt og formue: Bystyret opprettholder tidligere vedtak om å benytte høyeste sats for den kommunale skatteøren.

   

  Lånevedtak:

  9. Bystyret vedtar å ta opp inntil 392,24 millioner kroner i lån i 2022. Låneopptaket er fordelt slik:

  Tall i hele tusen

  Budsjett 2022

  Lovhjemmel

  Formål

  Nye låneopptak innen VA-sektor

  108 000

  Kommuneloven § 14-15 første ledd

  Investeringer i varige driftsmidler som skal eies av kommunen/fylkeskommunen selv

  Nye låneopptak utenfor VA-sektor

  210 900

  Kommuneloven § 14-15 første ledd

  Investeringer i varige driftsmidler som skal eies av kommunen/fylkeskommunen selv

  Nye låneopptak utenfor VA-sektor

  2 000

  Kirkeloven § 15 sjette ledd

  Finansiering av utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker eller utgifter til anlegg og drift av gravplasser

  Startlån i Husbanken

  100 000

  Kommuneloven § 14-17 første ledd

  Lån for å finansiere videre utlån

  Sum låneopptak

  420 900

   

  10. Kassakredittbevilgningen vedtas å være uendret på 50 millioner kroner i 2022, hvor låneformålet er hjemlet i kommunelovens § 14-15 tredje ledd.

  11. Bystyret godkjenner at avdrag blir betalt i tråd med kommunelovens §14-18.

  Endringer i investeringer

  Tall skrives i hele 1000

  Budsjett 2022

  Budsjett 2023

  Budsjett 2024

  Budsjett 2025

  Kommentarer

  Navn på tiltak

  Beløp registreres med merverdiavgift

   

  Utstyr til praktisk undervisning og fysiske læreverk

  2 500

  2 500

   

   

  A

  St. Olav barnehage

  15 000

  25 000

   

   

  B

  Nærmiljøtiltak (gartnerplan)

  3 000

  3 000

  3 000

  3 000

  C

  Risøymillionen

  1 000

  1 000

  1 000

  1 000

  D

  Kommunale veier

  4 000

  5 000

  6 000

  7 000

  E

  Klimamidler

  10 000

  15 000

  20 000

  25 000

  F

  Værested for rusmiddelavhengige

  300

   

   

   

  G

  Sum tiltak

  35 800

  51 500

  30 000

  36 000

  Finansiering

   

   

   

   

  Mva-kompensasjon

  -7 160

  -10 300

  -6 000

  -7 200

  Økt(-)/ redusert(+) salg av eiendom

   

   

   

   

  Økt(-)/ redusert(+) overføring fra drift

   

   

   

   

  Bruk av driftsfond til investeringer (kun negativt fortegn)

   

   

   

   

  Annen ekstern finansiering (minusfortegn)

   

   

   

   

  LÅNEOPPTAK (+ er red.opptak/ -er økt opptak)

  -28 640

  -41 200

  -24 000

  -28 800

  Sum finansierng

  -35 800

  -51 500

  -30 000

  -36 000

  Kontroll (skal alltid være lik 0)

  0

  0

  0

  0

  Driftskonsekvens av endret investeringer

   

   

   

   

  Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2022

  473

  473

  473

  473

  Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2023

  0

  873

  873

  873

  Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2024

  0

  0

  566

  566

  Økt (+)/ reduserte(-) renteutgift 2025

  0

  0

  0

  697

   

   

   

   

   

  Økt(+) / redusert(-) avdrag 2022

  0

  1 146

  1 146

  1 146

  Økt(+) / redusert(-) avdrag 2023

  0

  0

  1 648

  1 648

  Økt(+) / redusert(-) avdrag 2024

  0

  0

  0

  960

   

   

   

   

   

  Sum driftsmessig konsekvens

  473

  2 492

  4 706

  6 363


  Kommentar til endringer investeringer

  A

  Se verbalforslag 2

  B

  Utbygging iht til tidligere vedtak. Se også verbalforslag 5

  C

  Se verbalforslag 10

  D

  Årlig investering for videre utvikling av Risøy

  E

  Prioritering iht Veiplan, inkludert belysning. Fokus på sykkelvei og fortau

  F

  Investeringsmidler for å følge opp Klima og energiplan. Besparelser av iverksatte tiltak skal gå direkte tilbake til nye klimatiltak

  G

  Utbedringen skal gjøres i dialog med relevante organisasjoner som driver lavterskel/gatenært arbeid rettet mot rusmiddelavhengige, eksempelvis Kirkens bymisjon.

  Endringer i drift

  Tall skrives i hele 1000

  Budsjett 2022

  Budsjett 2023

  Budsjett 2024

  Budsjett 2025

  Kommentarer

  Navn på driftstiltak

   

   

   

   

   

  Sum driftsmessig konsekvens av endringer i invest.

  469

  2 478

  4 692

  6 349

  Økt(+)/ redusert(-) overføring fra drift

  0

  0

  0

  0

  Økt avsetning til dispfond.

   

   

   

   

  Tiltak for mer praktisk undervisning

  2 500

  5 000

  5 000

  5 000

  A

  Evaluering av iPad i Haugesund skolen

  200

   

   

   

  B

  Optimalisering av kommunal barnehagedrift

   

   

  -1 500

  -1 500

  C

  Redusert overføring til private barnehager

   

   

  -3 000

  -5 000

  D

  Nærmiljøtiltak (gartnerplan)

  1 000

  1 500

  1 500

  1 500

  E

  Byggetjenester vedlikehold

  500

  500

  500

  500

  F

  Opptrapping drift og vedlikehold av kommunale veger

  1 500

  1 500

  1 500

  1 500

  G

  Floraveien - vedlikehold utearealer og bygningsmasse

  500

   

   

   

  H

  Prosjekt Heltidskultur

   

  1 000

   

   

  I

  Grunnbemanning/bemanning helse og omsorg

  6 000

  6 000

  6 000

  6 000

  J

  Redusert variabel lønn, kjøp av private tjenester og sykefravær

  -3 000

  -5 000

  -6 000

  -7 000

  K

  Aktivitør

  400

  400

  400

  400

  L

  Øke bevilgning for oppfølging av Temaplan

  5 000

  5 000

  6 000

  6 000

  M

  Relokalisering av kulturskolen

  1 000

   

   

   

  N

  Sildajazz

  400

  400

  400

  400

  O

  Jubileum - Filmfestivalen 50 år

  200

   

   

   

  P

  Riksjubileum

  300

   

   

   

  Q

  Sum driftstiltak

  16 969

  18 778

  15 492

  14 149

   

  Inndekning av driftstiltak (legg inn negativt fortegn)

   

   

   

   

   

  Bruk av disp.fond i drift

   

   

   

   

  Økte inntekter

  -25 000

  -25 000

  -25 000

  -25 000

  R

  Eiendomsskatt Karmsund Havn

  -1 000

  -1 000

  -1 000

  -1 000

  S

   

   

   

   

   

   

  Sum inndekning

  -26 000

  -26 000

  -26 000

  -26 000

   

  Merforbruk (+)/mindreforbruk(-)

  -9 031

  -7 222

  -10 508

  -11 851

   

   

   

   

   

   

  Saldering: til disp.fond

  9 031

  7 222

  10 508

  11 851

  Mindreforbruk settes av på disp.fond i samsvar med ny kommunelov

  Kontroll

  0

  0

  0

  0

  Skal være lik 0

  Endring netto driftsresultat (+) reduksjon (-) økning

  -9 031

  -7 222

  -10 508

  -11 851

  Denne viser endring i netto driftsresultat

  Kommentarer til driftsendringer

  A

  Se verbalforslag 2

  B

  Se verbalforslag 3

  C

  Estimert effekt på kommunal barnehagedrift. Se verbalforslag 5

  D

  Estimert effekt av kommunal barnehageoptimalisering. Se verbalforslag 5

  E

  Se verbalforslag 10

  F

  Øker kommunedirektørens forslag for å ta ned vedlikeholdsetterslep

  G

  Nye årsverk for oppfølgning på Vegplan og investeringer

  H

  Se verbalforslag 21

  I

  Prosjektstilling forlenges med ett år.

  J

  Øremerkes økt bemanning på en utvalgt enhet/virksomhet. Se i sammenheng med heltidskulturprosjektet.

  K

  Redusert variabel lønn, kjøp av private tjenester og sykefravær

  L

  Det skal være aktivitør på alle sykehjem

  M

  Se verbalforslag 24 og 25

  N

  Se verbalforslag 26

  O

  Forutsetter at det utløser midler fra Kulturrådet

  P

  Økt bevilgning i forbindelse med jubileum

  Q

  Tresnittfestival som del av Riksamlingsjubileum

  R

  Økt rammetilskudd, forventer dessuten høyere vekst basert på erfaringstall senere år

  S

  Sikre lik praksis for eiendomsskatt for Karmsund havn som Karmøy

  Med følgende verbalforslag:

  VERBALFORSLAG

  INNLEDNING

  Å bygge byen fram mot 2030 krever at kommunen;

  • Bidrar aktivt til en bærekraftig byutvikling – både økonomisk, sosialt og miljømessig.

  • Kutter kraftig i klimagattutslippene gjennom effektiv arealbruk, effektiv energibruk, styrket fokus på sirkulæreøkonomi og vern av viktig natur og artsmangfold.

  • Redusere vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg og veier

  • Utjevner sosiale forskjeller

  • Satser på forebyggende- og helsefremmende arbeid som gir bedre folkehelse

  • Går fra service-tenkning til samskaping i utviklingen av kommunen

  • Tilpasser det kommunale tjenestetilbudet til demografiske framskrivinger og utviklingstrekk

  • Er en god og attraktiv arbeidsgiver

  OVERORDNET

  1

  Bystyret gir sin tilslutning til at kommunedirektøren igangsetter en prosess for å omstille Haugesund fram mot 2030. Bystyret mener dette arbeidet også bør inkludere et organisasjonsprosjekt som omfatter

  • Involvering og trepart-samarbeid

  • Organisering og samhandling – bygge ned siloer

  • Arbeidsmiljø og arbeidsgiverpolitikk

  • Kommunikasjon og kunnskapsutvikling

  • Mer tillitt og mindre byråkrati

  • Digitalisering 

  OPPVEKST

  2

  Bystyret bevilger midler som skal støtte opp under mer praktisk undervisning i skolen (både drift og investering). I tillegg bevilges det ekstra investeringsmidler til fysiske læreverk. Bystyret ber kommunedirektøren om å legge fram en sak for utvalg for oppvekst om hvordan disse midlene skal disponeres.

  3

  Digitalisering og skjermbruk i skolen. Bystyret ber kommunedirektøren om:  

   

  A

  en grundig evaluering av innføringen av 1:1 digitale enheter i skolen. Evalueringen skal særlig vektlegge bruken for de yngste elevene. Fagorganisasjonene, foreldreutvalg og elevråd skal medvirke i evalueringsprosessen. Evalueringen skal gjennomføres av et eksternt fagmiljø.  

  B

  at det innføres tiltak for å redusere skjermbruken i skolen, deriblant skjermfri spisepause.  

  4

  Psykososialt miljø i skole og barnehage. Bystyret ber kommunedirektøren om at en via utvalg for oppvekst:  

  A

  Får en sak for vurdering av oppretting av psykososiale team i barnehagene 

  B

  Får en sak for å vurdere sosiallærere i barneskolen, gjerne i samarbeid med PPT 

  C

  Får en generell vurdering av behovet for mer sosialfaglig kompetanse i skolen 

  D

  At det jobbes systematisk med de fire hovedstrategiene som er skissert for å løse utfordringene innen PP-tjenesten.   

  5

  I lys av vedtatt utbygging og samlokalisering av barnehager, ber bystyret om å få barnehagebruksplanen til politisk behandling. Målet er en mer optimal drift av de kommunale barnehagene – og bedre balanse mellom private og kommunale barnehager.

  6

  Bystyret anerkjenner fagorganisasjonene sine synspunkter knyttet til problematikken om andel ufaglærte lærere som underviser i skolen. Vi ber kommunedirektøren i samarbeid med organisasjonene om å drøfte tiltak for å løse denne utfordringen.  

  7

  Bystyret ber kommunedirektøren om å sørge for at overgangen fra ferdigstilt arbeid i det søndre bygget på Breidablikk til oppstart i nordre bygget, går sømløst. 

  8

  Bystyret ber kommunedirektøren lage en strategi for alternative opplæringsarenaer for grunnskolen og vurdere samarbeidsavtale med «Inn på tunet» prosjektet på Kringsjå. 

  TEKNISK

  9

  Bystyret ber kommunedirektøren om innarbeide tiltakene i handlingsdelen til klima og energiplanen i klimabudsjettet for 2022

  10

  Bystyret øker bevilgningen til nærmiljøtiltak med spesielt fokus på barn (investering og drift). Det vises i den forbindelse til tidligere oversendelser der en peker på økt satsing innenfor rammen av Gartnerplanen. Bystyret ønsker å øke handlingsrommet for å ta inn nye tiltak og følge aktivt opp henvendelser fra innbyggere. Bevilgningene er også ment å gi rom for andre tiltak som for eksempel støtte til belysning og oppgraderinger i tilknytning til Solvang skole parker og nærområder for å nevne noe. Det samme gjelder oppfølging av forslag fra innbyggerprosjektet om Byheiene. Det vises for øvrig til tidligere oversendelse fra utvalg for plan og miljø, og Bystyret ber om at aktuelle tiltak i 2022 drøftes med utvalget.

  11

  Bystyret ber kommunedirektøren om at sentrumsmidlene prioriteres til å ferdigstille Landmannstorget og Vedalmenningen. I tillegg skal det settes av midler til kunstprosjekt som grunnlag for søknad om KORO-midler som skal bidra til at Landmannstorget blir en møteplass som inviterer til bruk og opphold. 

  12

  Eiendomsforvaltning. Bystyret ber kommunedirektøren om å;   

  A

  følge opp vedtak om evaluering av forvaltningsmodell av eiendomsmasse

  B

  ferdigstille tilstandsvurderingen av alle kommunale bygg

  C

  utrede en forvaltningsstrategi for de kommunale byggene

  13

  Bystyret ber kommunedirektøren vurdere en bedre og tryggere organisering av trafikken på Hasseløy bru med tanke på gående og syklende. Vi ber om at dette gjøres i forbindelse med planlagt teknisk utbedring av broen

  14

  Bystyret ber kommunedirektøren øremerke kr. 500.000,- til brannsikring på Vibrandsøy. Dette tas av beløpet som er bevilget

  15

  Haugesund kommune har mange og til dels omfattende leieavtaler på bygg og eiendom. Bystyret ber kommunedirektøren om en grundig gjennomgang av disse med tanke på hensiktsmessighet og kostnad. Uhensiktsmessige avtaler skal om mulig reforhandles eller avsluttes  

  16

  Bystyret ber Kommunedirektøren se på løsninger for garantert sommerjobb for ungdom mellom 15 og 18 år. Frøya kommune har prøvd ut tilsvarende løsning. Midler til tiltaket tas fra potten til Nærmiljøtiltak.

  17

  Angeående utendørs svømmeanlegg i Smedasundet; Bystyret ber kommunedirektøren gå i forhandlinger med Karmsund Havn for å se på muligheten for sambruk, plassering og innhold i et eventuelt felles garderobeanlegg. Bystyret ber også om at kommunedirektøren går i dialog med Caiano AS og Haugesunds Høvleri og Trælastforretning AS om bygging og drift av basseng i Smedasundet. Så lenge Haraldshallen består, trengs ikke tak på bassenget. Det forutsettes at det avklares evt eierforhold og hvilken OPS-form som bør velges. Deretter kommer kommunedirektøren tilbake med en sak til politisk behandling

  HELSE, OMSORG OG SOSIALE TJENESTER

  18

  Bystyret ser med bekymring på utfordringene knyttet til rekruttering av leger og sykepleiere. Bystyret ber om at det fremlegges en sak som belyser problematikken og skisserer forslag til tiltak

  19

  Bystyret ber om en sak som vurderer organiseringen og tjenestetilbudet innenfor tiltak og bolig, samt vurderer hvordan BPA-ordningen kan tilbys i kommunal regi. 

  20

  Bystyret stiller seg bak en utsettelse av investeringene i Floravegen til etter at en helhetlig plan for framtidens eldreomsorg er utarbeidet, men ber kommunedirektøren om en sak for å vurdere utbedring av allerede eksisterende boliger og uteområder i Floravegen 

  21

  Bystyret ber kommunedirektøren visualisere andel heltidsstillinger, bemanning og reduksjon i vikarbruk og kjøp av private tjenester i kvartalsvis økonomirapport.

  22

  Bystyret ber kommunedirektøren styrke kontakten mellom mottaker av hjemmetjeneste og deres pårørende for å trygge viktig informasjon og samarbeid mellom kommunen og innbyggerne. Bystyret ber om at det utarbeides modell for gjennomføring, og at dette også implementeres i plan for arbeidet med morgendagens eldreomsorg.  

  KULTUR, IDRETT OG FRIVILLIGHET

  23

  Bystyret øker bevilgningen til oppfølging av tiltak i temaplan for kultur, idrett og frivillighet i økonomiplanperioden. I 2022 skal det prioriteres å forlenge deler av midlene til fritidskortet (se punkt 24). Uorganisert aktivitet for barn og unge, som Åpen Zone og det blå huset på Risøy, samt en generell tilrettelegging for aktivitet på bydelshus og skoler på ettermiddagstid, skal også prioriteres.

  24

  Bystyret ber kommunedirektøren presentere effekten av bruk av Fritidskortet. Samt utarbeide modeller for ordninger som kan inkludere alle barn og unge i kommunens fritidsaktiviteter uavhengig av deltakernes betalingsevne. Bystyret ber også kommunedirektøren sikre kommunens andel av statlige midler til aktiviteter for barn og unge

  25

  Bystyret ber kommunedirektøren finne nye midlertidige kommunale lokaler til kulturskolen innen skolestart høsten 2022.

  26

  Bystyret ber kommunedirektøren synliggjøre kommunens arbeid og resultat etter opprettelse av frivilligkoordinator-stilling og frivillighetssentral i forhold til positive effekt for frivillige lag og foreninger og generell frivillig innsats.  Ber om at det legges frem en rapport og planer for arbeid våre 2022 og videre at det gis fokus på dette i planlagt temaplan. 

  27

  Bystyret ber kommunedirektøren ta initiativ til å arrangere en årlig mangfold-dag i Haugesund i samarbeid med integreringsrådet. Vi vil arbeide mot undertrykkelse og trakassering med målrettede tiltak og gi rom for mennesker som tror, tenker og føler forskjellig. Jmfr sak om LHTB-plan. Et årlig arrangement i samarbeid med frivillige organisasjoner, livssynsfellesskap og interressefellesskap. 

  PERSONALPOLITISK

  28

  Bystyret ber kommunedirektøren om iverksette tiltak som stimulerer til mer mangfold i kommunen som organisasjon.  Bystyret ber om at det også legges til rette for flere språktrening-praksisplasser i kommunale regi. Det forventes at den årlige rapporteringen på likestilling og mangfold (i kommunens årsmelding), synliggjør hvilke tiltak som er iverksatt.  

  29

  Bystyret ber kommunedirektøren lage en sak der helhetlig arbeidsgiverstrategi etter modell fra KS legges fram for behandling.

  Nytt punkt 30, (hører til under Helse, omsorg og sosialetjenester)

  Bystyret ber Kommunedirektøren styrke og synliggjøre samhandlingen om ettervern og forebygging for mennesker som sliter med rus og psykiske lidelser.  Behandling

  Votering:

  Forslag til budsjett fremmet av Riise Pettersen (R) fikk 1 stemme og falt.

  Verbalforslag fremmet av Riis Pettersen (R) ble punktvis votert, punkt a fikk 4 stemmer (R og SV) og falt, punkt b fikk 1 stemme (R) og falt.

  Forslag til budsjett fremmet av Lønning på vegne av H, Frp og V. fikk 21 stemmer (H, FRP, og V) fikk 21 stemmer og falt.

  Verbalforslag fremmet av Lønning på vegne av H, FRP, og V, ble punktvis votert.

  Punkt 1 til 5 fikk 21 stemmer (H, FRP, og V) og falt.

  Punkt 6 fra (H, FRP, V) (korrigert av Amundstad Balle) ble enstemming vedtatt, blir da nytt punkt 30

  Forslag i interpellasjon fremmet av Lønning i starten av møtet ble votert under budsjett. forslaget fikk 21 stemmer (H, FRP, V) og falt.

  Forslag til budsjett fremmet av Øveraas på vegne av A, SV, MDG, SP, KRF og PP, samt tilleggsforslag, endringer fremmet av Øveraas og Stokland fikk 27 stemmer mot 22 (H, FRP, V og R ) og ble vedtatt.

  Verbalforslag fremmet av Øveraas på vegne av (A, SV, MDG, SP, KRF, PP) ble punktvis votert.

  1 - 2 vedtatt med 28 mot 21 stemmer (H, FRP, V)

  3 vedtatt med 43 mot 6 stemmer (FRP)

  4 - 7 vedtatt med 28 mot 21 (H, FRP, V)

  8 -9 enstemmig vedtatt

  10 - 11 vedtatt med 28 mot 21 stemmer (H, FRP, V)

  12 enstemmig vedtatt.

  13 vedtatt med 43 mot 6 stemmer (FRP)

  14 vedtatt med 28 mot 21 stemmer (H, FRP, V)

  15 enstemmig vedtatt

  16 vedtatt med 28 mot 21 stemmer (H, FRP, V)

  17 vedtatt med 43 mot 6 stemmer (FRP)

  18 - 21 vedtatt med 28 mot 21 stemmer (H, FRP, V)

  22 vedtatt med 43 mot 6 stemmer (FRP)

  23 vedtatt med 28 mot 21 stemmer (H, FRP og V)

  24 vedtatt med 43 mot 6 stemmer (FRP)

  25 vedtatt med 28 mot 21 stemmer(H, FRP, V)

  26 - 27 vedtatt med 43 mot 6 stemmer (FRP)

  28 vedtatt med 28 mot 21 stemmer (H, FRP, V)

  29 vedtatt med 43 mot 6 stemmer (FRP)

 • Samlesak for referatsaker Hoveddokument 307KB

  082/21 - 21/76406 - Samlesak for referatsaker

  Journaldato: 29.12.2021  2 dokumenter
  Brevdato: 23.11.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  referatsak ble tatt til orientering • Habilitetsvurdering av Tor Inge Fredriksen Hoveddokument 253KB
  Brevdato: 23.11.2021
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   
 • Sluttbehandling - Kommunedelplan for klima og energi 2021-2030 Hoveddokument 2MB
  Brevdato: 08.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Planavdeling
  Saksbehandler: Mathias Bjørkli

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak1. Bystyret vedtar forslag til kommunedelplan for klima og energiplan 2021-2030 med handlingsdel. Vedtaket gjøre med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15.2. Bystyret ber om at handlingsdelen i klima og energiplanen rulleres årlig. Tiltak i handlingsdel skal innarbeides i klimabudsjett for 20223. Bystyret ber om at plan og miljøutvalget orienteres om status gjennom jevnlige rapporter. Struktur og innhold i rapportene skal utarbeides i samråd med PMU i løpet av Q1 2022Oversendelse:Bystyret ber om at følgende forslag innarbeides i handlingsdelen: Mobilitet (nye tiltak)· Fjerne gateparkering eller vurdere enveiskjøring der det kan forbedre fremkommeligheten for buss og sykkel i sentrum (2025) · Utarbeide ny parkeringsstrategi som inkluderer parkeringstunnel med mål om å redusere unødvendig bilbruk i sentrum. (P). (2023) · Et eventuelt forbud/tiltak for å begrense tomgangstrafikk utredes nærmere.Ressursbruk (nye tiltak)· Etablere interne rutiner for håndtering/fordeling av overskuddsmat i kommunens virksomhet. · Kommunen skal gjennom sine innkjøp av mat vektlegge ernæringsriktig og kortreist mat basert på nasjonale ressurser.· Etablere avtaler som sikrer økt sirkulæritet av kommunens avfall. (2023) · Utrede hvilke avfallsressurser som kunne blitt utnyttet i andre deler av virksomheten gjennom økt sirkulæritet. (2026) Innkjøp (nye delmål og tiltak)Nytt delmål: Sette klimakrav i alle innkjøp og anbud.Nye tiltak:· Etablere kurs- og veiledningsordning for klimavennlige tjenestekjøp for alle innkjøpsansvarlige i kommunen (2023) · Stille krav til fornybare energiløsninger i alle nye leieavtaler kommunen inngår (2021) Nytt delmål: Sette klimakrav som aktiv eier i selskaper: Nye tiltak:· Bidra til å innføre klimabudsjett og regnskap i alle selskaper kommunen eier. Klima og natur (nye tiltak)· Mål om å bli areal nøytral kommune.· Myr og våtmarksområder skal skjermes for utbygging. Et eventuelt lokalt regelverk skal legge til rette for at det kan gis dispensasjon etter faglige kriterier.


  Behandling

  Votering.

  Forslag fremmet av Inbjo på vegne av Frp fikk 6 stemmer (FRP) og falt

  Forslag fremmet av Andersen punkt nr. på vegne av H og V fikk 21 stemmer

  og falt

  Forslag fremmet av Andersen punkt nr. 2. ble vedtatt med 42 mot 6 stemmer (FRP)

  Oversendelse fremmet Andersen på vegne av H og V fikk 21 stemmer

  og falt

  Forslag fremmet av Davidsen på vegne av A, SV, MDG, SP, KRF, PP ble punkvis votert.

  punkt 1-3 ble enstemming vedtatt.

  Oversendelsene fram til: "Klima og natur (nye tiltak)"ble vedtatt med 43 mot 6 (FRP) stemmer

  resten av forslaget ble vedtatt med 29 mot 19 stemmer (FRP og H, med unntak av Lòrange)

 • Søknad fritak fra verv som medlem i forliksrådet - Nils Konrad Bua (H) Hoveddokument 1MB
  Brevdato: 06.10.2021
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Eli Håland

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Nils Konrad Bua (B) gis fritak fra sitt verv som medlem i Forliksrådet.

  John Malvin Økland velges som nytt medlem i forliksrådet.

  valget gjelder for resten av valgperioden 2021 - 2024.  Behandling

  Forslag fremmet av Lønning ble enstemming vedtatt.

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Arne-Christian MohnArbeiderpartietOrdførerarne-christian.mohn@haugesund.kommune.no
Trine Meling StoklandSV-Sosialistisk VenstrepartiVaraordførertrine.meling.stokland@haugesund.kommune.no
Johanne Halvorsen ØveraasArbeiderpartietMedlemjohanne.halvorsen.overaas@haugesund.kommune.no
Tor Inge FredriksenArbeiderpartietMedlemtor.inge.fredriksen@haugesund.kommune.no
Kjell Inge BråtveitArbeiderpartietMedlemkjell.inge.bratveit@haugesund.kommune.no
Geir Fiskaaen LieArbeiderpartietMedlemGeir.Fiskaaen.Lie@haugesund.kommune.no
Hege ØstensjøArbeiderpartietMedlemhege.ostensjo@haugesund.kommune.no
Tønnes Bernhard TønnesenArbeiderpartietMedlemtonnes.b.tonnesen@haugesund.kommune.no
Nina Westerlund LieArbeiderpartietMedlemnina.westerlund.lie@haugesund.kommune.no
Åse VilandArbeiderpartietMedlemase.viland@haugesund.kommune.no
Herdis Gunn RødneArbeiderpartietMedlemherdis.gunn.rodne@haugesund.kommune.no
Roald BøArbeiderpartietMedlemroald.bo@haugesund.kommune.no
Thor Dagfinn BjellandArbeiderpartietMedlemthor.dagfinn.bjelland@haugesund.kommune.no
Svein Erik Indbjo FremskrittspartietMedlemsvein.erik.indbjo@haugesund.kommune.no
Cathrine Lende StoresundFremskrittspartietMedlemCathrine.Lende.Storesund@haugesund.kommune.no
Gunn Margot BendiksenFremskrittspartietMedlemgunn.margot.bendiksen@haugesund.kommune.no
Arne Trygve LøvvikFremskrittspartietMedlemarne.trygve.lovik@haugesund.kommune.no
Svein Inge HusebyFremskrittspartietMedlemsvein.inge.huseby@haugesund.kommune.no
Harald Larssen LønningHøyreMedlemharald.larssen.lonning@haugesund.kommune.no
Nils Konrad BuaHøyreMedlemnils.konrad.bua@haugesund.kommune.no
Tor-Kjell BergjordHøyreMedlemtor-kjell.bergjord@haugesund.kommune.no
Helge Ytterøy L'orangeHøyreMedlemhelge.ytteroy.lorange@haugesund.kommune.no
Marianne EidesvikHøyreMedlemmarianne.eidesvik@haugesund.kommune.no
Karoline Sjøen AndersenHøyreMedlemkaroline.sjoen.andersen@haugesund.kommune.no
Anders Amundstad-BalleHøyreMedlemanders.amundstad-balle@haugesund.kommune.no
Ulrikke Nesheim HeldalHøyreMedlemulrikke.nesheim.heldal@haugesund.kommune.no
Gudvin SelsåsHøyreMedlemgudvin.selsaas@haugesund.kommune.no
Egil SundveHøyreMedlemegil.sundve@haugesund.kommune.no
Kjell SternhoffHøyreMedlemkjell.sternhoff@haugesund.kommune.no
Tom LandåsKristelig FolkepartiMedlemtom.landas2@haugesund.kommune.no
Natalia KondarewiczKristelig FolkepartiMedlemNatalia.Kondarewicz@haugesund.kommune.no
Bjørn Erik DavidsenMiljøpartiet De GrønneMedlembjorn-erik.davidsen@haugesund.kommune.no
Yvonne Ekrene LienMiljøpartiet De GrønneMedlemyvonne.ekrene.lien@haugesund.kommune.no
Ove EllefsenPensjonistpartietMedlemove.ellefsen@haugesund.kommune.no
John William PettersenPensjonistpartietMedlemjohn.william.pettersen@haugesund.kommune.no
Stig Riise PettersenRødtMedlemstig.riise.pettersen@haugesund.kommune.no
Tor Inge EidesenSenterpartietMedlemtor.inge.eidesen@haugesund.kommune.no
Vegard EngesliSV-Sosialistisk VenstrepartiMedlemVegard.Engesli@haugesund.kommune.no
Lise Synnøve Neeraas LangåkerSV-Sosialistisk VenstrepartiMedlemlise.synnove.neeraas.langaker@haugesund.kommune.no
May Britt VihovdeVenstreMedlemmay.britt.vihovde@haugesund.kommune.no
Ingrid Gilje HeibergArbeiderpartietVaramedlemIngrid.heiberg@hvl.no
Tonny NundalArbeiderpartietVaramedlemtnundal@outlook.com
Grete MûllerArbeiderpartietVaramedlemgretemuller50@gmail.com
Mathias Vikse Rovik FremskrittspartietVaramedlemmathiasvikserovik@gmail.com
Anna Kari Rønnevig RasmussenHøyreVaramedlemakr.rasmussen@gmail.com
Svein Ove PedersenHøyreVaramedlemsvein.ove.pedersen@haugesund.kommune.no
Marianne Kolstø HiltunenHøyreVaramedlemmkhiltunen@hotmail.com
John Sverre Krokedal RønnevikMiljøpartiet De GrønneVaramedlemJohn.Sverre.Krokedal.Ronnevik@haugesund.kommune.no
Tor Inge Vormedal SenterpartietVaramedlemvormedal@vormedalforlag.no
Mercedes Yeni Aarvik (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemmercedes.yeni.aarvik@haugesund.kommune.no
Eline Jacobsen Vikse (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemeline.jacobsen.vikse@haugesund.kommune.no
Sahar Bayati (Ikke møtt) ArbeiderpartietMedlemsahar.bayati@haugesund.kommune.no
Tor-Finn Isaksen (Ikke møtt) FremskrittspartietMedlemtor-finn.isaksen@haugesund.kommune.no
Gunnar Amundsen (Ikke møtt) HøyreMedlemgunnar.amundsen@haugesund.kommune.no
Sjur Risanger (Ikke møtt) HøyreMedlemsjur.risanger@haugesund.kommune.no
Rita Leinan (Ikke møtt) HøyreMedlemrita.leinan@haugesund.kommune.no
Kari-Marie Høyvik Holmstrøm (Ikke møtt) Miljøpartiet De GrønneMedlemKari-Marie.Hoyvik.Holmstrom@haugesund.kommune.no
Siw Irene Bogshamn (Ikke møtt) SenterpartietMedlemsiw.irene.bogshamn@haugesund.kommune.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS